เว็บสล็อตออนไลน์ บทบาทสำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เว็บสล็อตออนไลน์ บทบาทสำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เว็บสล็อตออนไลน์ องค์การสหประชาชาติ ให้ คำจำกัดความการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “…การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองความต้องการของตนเอง”

ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ การอพยพของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการหมดสิ้นของทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง 

เป็นที่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการระดับโลกเพื่อสร้างความยั่งยืนมากขึ้น อนาคต.

ด้วยบทบาทหลักในฐานะผู้ผลิตความรู้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น แนวความคิดของ ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ จึงกลายเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มด้านการศึกษาหลักที่จะช่วยแก้ไขปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อันที่จริง บทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนน่าจะมีความสำคัญมากขึ้นในขณะที่โลกยังคงเป็นโลกาภิวัตน์และพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น

การเข้าถึงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามรายงานของ UNESCO การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ส่งเสริมให้ผู้คนเปลี่ยนวิธีคิดและทำงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพดีในทุกช่วงวัยของชีวิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความจำเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยบูรณาการประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับทุกด้านของการสอน การวิจัย และการบริการ

นี่หมายถึงการปรับระบบการศึกษาใหม่ในทุกระดับเพื่อช่วยให้ผู้คนคิดและประพฤติตนในลักษณะที่ส่งเสริมโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น (เช่น การเป็นพลเมืองโลก การรีไซเคิล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน และความรับผิดชอบต่อสังคม)

ในทางปฏิบัติ หมายถึงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

และค่านิยมที่จำเป็นเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนควรปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการอย่างแท้จริง และพัฒนาระบบค่านิยมที่เน้นความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และโลก

ดังนั้นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) จึงไปด้วยกันได้ อันที่จริงมีมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้นที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัญหาระดับโลกต้องการการดำเนินการระดับโลก

ในยุคปัจจุบัน เราเผชิญกับปัญหาใหญ่ระดับโลก (เช่น วิกฤตผู้ลี้ภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ความยากจนและการไม่รู้หนังสืออย่างสุดขีด) และปัญหาเหล่านี้น่าจะได้รับการแก้ไขได้ดีที่สุดผ่านการศึกษาระดับสากลและความร่วมมือระดับนานาชาติ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เพียงแต่มีบทบาทในความพยายามนั้นเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการแสดงบทบาทนำด้วย ประเด็นเหล่านี้และปัจจัยที่ขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ ได้รับการกล่าวถึงในบทความ ของ University World News ก่อนหน้า นี้ สล็อตออนไลน์